Privacy statement TEC Entertainment BV

TEC Entertainment, gevestigd en kantoorhoudend aan Raaks 26, 2011 VA in Haarlem met KvK nummer 60886447, hierna te noemen TEC, organiseert diverse voorstellingen. Het gaat daarbij onder meer maar niet uitsluitend om musicals, concerten, toneelvoorstellingen en evenementen. TEC respecteert de privacy van haar klanten en van alle bezoekers van de website www.tec-entertainment.com (hierna: de website) en/of van specifieke door TEC in (co-) productie gepresenteerde voorstellingen. TEC draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. 

Toepasselijkheid 

 1. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege TEC en heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van bezoekers van de website en/of een voorstelling van TEC.
 2. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites waarnaar TEC op haar website en in haar mailingen naar verwijst, m.u.v. sites die TEC in eigen beheer heeft gepubliceerd ten behoeve van voorstellingen die onderdeel zijn van het TEC portfolio. TEC adviseert bezoekers het privacy beleid van sites van derden op de betreffende websites te raadplegen.  

Identiteit TEC 

 1. TEC respecteert de privacy van haar klanten en van al haar bezoekers. TEC draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de op dit moment geldende wettelijke bepalingen.
 2. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege TEC.
 3. TEC is gevestigd aan Raaks 26, 2011 VA in Haarlem.
 4. Betrokkene is niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Voor een goede dienstverlening is de verstrekking van bepaalde persoonsgegevens echter een noodzakelijke voorwaarde. 
 5. Bezoekers van de website van TEC verklaren zich ermee bekend en akkoord dat het bestellen van tickets voor voorstellingen van TEC via haar website  – inclusief betaling en verzending – wordt afgehandeld door Eventim in opdracht van TEC. Eventim hanteert eigen privacy voorwaarden en is geen onderdeel van TEC (en andersom).Wij adviseren bezoekers om kennis te nemen van deze voorwaarden via de website van Eventim.  

Welke persoonsgegevens verzamelt TEC? 

 1. Bij de aanschaf van tickets voor voorstellingen van TEC kan de bezoeker (al dan niet door de betreffende (voor)verkooporganisatie) om persoonsgegevens, zoals naam, (e-mail-) adres en telefoonnummer worden gevraagd, welke gegevens TEC dan van de (voor)verkooporganisatie verkrijgt.
 2. Daarnaast kan TEC persoonsgegevens van bezoekers, zoals bijvoorbeeld naam, (e-mail-) adres en telefoonnummer gebruiken, die zij rechtstreeks van bezoekers verkrijgt in verband met bij TEC geplaatste bestellingen via de website. 
 3. Ook kunnen door TEC surfgegevens (waaronder IP-adres, datum en tijd van bezoek aan de website) worden verkregen van bezoekers van de website.

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt? 

 1. TEC gebruikt de verkregen persoonsgegevens in eerste instantie om de overeenkomst die zij met bezoekers sluit in het kader van bezoek aan een voorstelling of de website zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en voor de interne administratie. 
 2. TEC kan daarbij persoonsgegevens gebruiken:
  (a) ten behoeve van het kunnen leveren van de bestelde tickets of producten aan de juiste persoon; 
  (b) om de bezoeker te (laten) informeren over wijzigingen met betrekking tot tickets en/of over door TEC georganiseerde concerten en evenementen, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief;
  (c) ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten;
  (d) Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen. 
 3. TEC of een mediapartner kan beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken van/tijdens voorstellingen. Deze opnamen kan TEC gebruiken op de website of ter promotie van voorstellingen die onderdeel uitmaken via het TEC portfolio via social media netwerken, zoals Facebook, Instagram, Twitter of YouTube. Daarnaast kunnen de opnamen gebruikt worden op de mediakanalen van de mediapartner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie. Opnamen die zijn gemaakt in het kader van cameratoezicht kan TEC gebruiken voor veiligheidsdoeleinden. 
 4. TEC kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Indien de bezoeker geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kan gebruik worden gemaakt van de afmeldlink. 
 5. Eventuele back-ups van de opgeslagen gegevens die gemaakt worden door TEC ten behoeve van het optimaal functioneren van de systemen, worden uitsluitend gebruikt voor het herstellen van de systemen bij een storing. 
 6. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht.
   

Surfgegevens en klikgedrag 

Surfgegevens die TEC verzamelt kunnen worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van de website statistisch te analyseren en te optimaliseren. Surfgegevens worden (voor zover mogelijk) geanonimiseerd. Alleen geanonimiseerde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals Google Analytics. 

Cookies en Google Analytics 

 1. TEC behoudt zich het recht voor om, net als de meeste websites, informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde “cookies” om het navigeren in de website te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee de website bekeken wordt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op de computer op te slaan. Via de instellingen van de webbrowser kunnen cookies worden uitgezet. Wanneer u een TEC site bezoekt, wordt om toestemming gevraagd om Cookies toe te passen.
 2. TEC maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Uitsluitend om gebruik te maken van deze dienst van Google, wordt deze informatie, inclusief IP adres, aan Google verstrekt. 
 3. Via de website worden ook cookies geplaatst van Google in het kader van de dienst Google Analytics. TEC heeft geen invloed op wat Google met de op deze manier verkregen informatie doet.  

Sociale Netwerken

 1. Op de website van TEC staan knoppen die zijn gekoppeld zijn aan sociale netwerken,  zoals Twitter, Instagram, YouTube en Facebook. Via deze knoppen kunnen de betreffende sociale netwerken cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen heeft TEC geen invloed.
 2. De betreffende sociale netwerken zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Voor dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende sociale netwerken van toepassing.

Bewaartermijn

TEC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan twee jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Inzage, correctie en verzet 

 1. De bezoeker dient er voor te zorgen dat TEC over de juiste persoonsgegevens beschikt. Bezoekers kunnen TEC via het e-mailadres info@tec-entertainment,com schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door TEC of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van diens (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door de bezoeker medegedeelde correcties, worden verwerkt. 
 2. Via het e-mail adres info@tec-entertainment.com kan de bezoeker toestemming voor het gebruik van diens persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van toestemming laat rechtmatig gebruik van persoonsgegevens van vóór het intrekken van de toestemming onverlet. 
 3. Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan TEC. Wanneer dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunnen deze tevens worden voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen en doorgifte van gegevens 

 1. TEC is bevoegd om de gegevens van een bezoeker te delen met aan TEC gelieerde ondernemingen, moeder-, en zusterbedrijven, en aan partijen die TEC inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening, waaronder in verband met de hierboven genoemde doeleinden, zoals ter promotie en/of (concert)registratie van voorstellingen.
 2. TEC kan zonder specifieke toestemming van een bezoeker, diens gegevens verstrekken vanwege op TEC rustende wettelijke verplichtingen en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten. 
 3. Omdat TEC bij haar dienstverlening gebruik maakt van derden, die in opdracht van TEC producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) persoonsgegevens van bezoekers kunnen worden gebruikt, kan TEC die gegevens in dat verband ook aan deze derden verstrekken. TEC heeft hiervoor de nodige overeenkomsten gesloten om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in de lijn met de Europese en Nederlandse wetgeving. 

Beveiligen 

 1. TEC neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
 2. Mocht de bezoeker de indruk hebben dat diens gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als de bezoeker meer informatie wenst over de beveiliging van door TEC verzamelde persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met info@tec-entertainment.com.  

Wijzigingen 

 1. TEC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De bezoeker wordt geadviseerd om met regelmaat de actuele Privacy Statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als die wijzigingen wezenlijk zijn, zal TEC de Bezoeker hiervan duidelijk op de hoogte brengen via de website of in een aan de Bezoeker gerichte e-mail.
 2. Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit privacy statement kunnen gericht worden aan info@tec-entertainment.com.

Deze versie van het Privacy Statement van TEC Entertainment geldt vanaf 1 maart 2019.

Voorgevel HMH Voorgevel HMH
Volgende pagina
BESTEL KAARTEN